Baltijas SPA Asociācija

Spa 61

Aktualitātes

Beauty school

ITEC Logo

Pievienojieties

SPA Speciālistu sertifikācijas un resertifikācijas kārtība

Sertifikacija SPA specialists1. Kārtība nosaka SPA speciālistu sertifikāciju un resertifikāciju.

2. Kārtībā lietoti šādi termini:

2.1. SPA speciālistu sertifikācija – sertifikāta piešķiršana, kas apliecina speciālistu teorētiskās zināšanas, praktiskās iemaņas un kompetences jomas atbilstoši SPA speciālista profesijas standartam ( profesijas kods – 5142 02).

2.2. resertifikācija - sertifikāta pagarināšana bez sertifikācijas eksāmena kārtošanas.

2.3. tālākizglītības punkts – SPA speciālista profesionālās un tālākizglītības pasākumu uzskaites kvantitatīvā mērvienība.

3. SPA speciālistu sertifikācijas mērķis ir nodrošināt SPA nozari Latvijā ar augsti kvalificētiem SPA speciālistiem, kā arī sekmēt Latvijas SPA attīstību, balstoties uz jaunākajām nozares tendencēm, zinātniskiem pētījumiem un tirgus pieprasījumu.

4. SPA speciālistu sertifikāciju un resertifikāciju organizē biedrība „Latvijas SPA Asociāciju Savienība” ( turpmāk – sertifikācijas institūcija).

5. Biedrība „Latvijas SPA Asociāciju Savienība” izveido un apstiprina sertifikācijas komisiju uz 2 gadiem.

5.1.Komisijas sastāvs: sertifikācijas komisijas priekšsēdētājs, sertifikācijas komisijas vietnieks un  trīs sertifikācijas komisijas locekļi, t.sk. divi pārstāvji no SPA uzņēmuma.

5.2. Sertifikācijas komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā komisijas darbu vada priekšsēdētāja vietnieks.

5.3. Sertifikācijas komisija par darbu nesaņem atlīdzību.

6.Sertifikācijas komisija:

6.1. pieņem izskatīšanai sertifikācijas un resertifikācijas dokumentus;

6.2. izskata sertifikācijas un resertifikācijas dokumentus un viena mēneša laikā pieņem lēmumu par sertificējamās /resertificējamās personas sertifikāciju/resertifikāciju vai par atteikumu. Pieņemto lēmumu norāda sertifikācijas/resertifikācijas lapā.

6.3. nedēļas laikā pēc lēmuma pieņemšanas sertifikācijas komisija rakstiski  iepazīstina sertificējamo/resertificējamo personu ar sertifikācijas/resertifikācijas komisijas lēmumu.

6.4. protokolē sertifikācijas/resertifikācijas komisijas sēdes. Protokolā norāda sertifikācijas komisijas sēdes norises vietu, laiku, sertifikācijas komisijas sastāvu un sagatavotos priekšlikumus, sertificējamo/resertificējamo personu vārdu un uzvārdu. Protokolu paraksta komisijas priekšsēdētājs vai viņa vietnieks (priekšsēdētāja prombūtnes laikā) un komisijas sekretārs.

6.5. veic sertifikātu uzskaiti un reģistrēšanu;

6.6. izsniedz attiecīgā sertifikāta dublikātu, ja sertifikāts ir bojāts, iznīcināts, nozaudēts, nolaupīts vai ja ir mainījies sertificētā SPA speciālista vārds ( vārdi ) vai uzvārds ( uzrādot personu apliecinošu dokumentu);

6.7. pieņem lēmumu par izsniegto sertifikātu anulēšanu;

6.8. organizē un tehniski nodrošina dokumentu apriti.

7. Lēmumus sertifikācijas komisija pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir sertifikācijas komisijas priekšsēdētāja vai viņa vietnieka ( priekšsēdētāja prombūtnes laikā) balss.

8. Sertifikātu paraksta sertifikācijas komisijas priekšsēdētājs vai viņa vietnieks (priekšsēdētāja prombūtnes laikā) .

9. Sertifikātu izsniedz uz pieciem gadiem. Pēc pieciem gadiem SPA speciālistiem jāveic resertifikācija, lai iegūtu jaunu sertifikātu.

10. Sertifikācija un resertifikācijas ir maksas pasākums.

10.1. Sertifikācijas/resertifikācijas maksu nosaka Biedrība „Latvijas SPA Asociāciju Savienība” katru gadu līdz 1.martam.

10.2. Maksa par sertifikāciju/resertifikāciju jāveic 14 dienas pirms sertifikācijas/resertifikācijas.

10.3. Sertifikācijas/resertifikācijas atteikuma gadījumā maksa netiek atgriezta.

11. Sertifikāciju var kārtot:

11.1. personas, kuras ir pabeigušas valsts akreditētās izglītības iestādēs akreditēto programmu „Skaistumkopšanas pakalpojumi” un ieguvuši profesionālo kvalifikāciju „SPA speciālists” ( 3.kvalifikācijas līmenis).

11.2. personas, kuras nav saņēmušas profesionālo kvalifikāciju, bet strādā profesijā ne mazāk kā 5 gadi un plāno nokārtot profesionālās kvalifikācijas eksāmenu ārpus formālās izglītības gada laikā.

11.3. personas, kurām ir profesionālā kvalifikācija skaistumkopšanas nozarē un darba pieredze ne mazāk kā 2 gadi.

12. Persona, kas vēlas piedalīties sertifikācijas procesā, iesniedz sertifikācijas komisijā pieteikumu, kuram pievieno šādus dokumentus:

12.1. izglītības dokumenta kopiju par iegūto profesionālo kvalifikāciju “SPA speciālists” ( 3.kvalifikācijas līmenis), uzrādot šī dokumenta oriģinālu.

12.2. personas, kurām nav profesionālās kvalifikācijas „SPA speciālists”, iesniedz profesionālās darbības apliecinājumu SPA nozarē ( izziņu no darba vietas).

12.3. personas, kurām ir profesionālā kvalifikācija skaistumkopšanas nozarē, iesniedz profesionālās izglītības dokumenta kopiju, uzrādot šī dokumenta oriģinālu un izziņu no darba vietas par darba pieredzi SPA nozarē ne mazāk kā 2 gadi.

13. Persona, kas vēlas veikt resertifikāciju, ne vēlāk kā divus mēnešus pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām iesniedz sertifikācijas institūcijai iesniegumu, kuram pievieno šādus dokumentus:

13.1. resertifikācijas lapu;

13.2. SPA speciālista tālākizglītību apliecinošos dokumentus atbilstoši pielikumam Nr.1.

13.3. maksājumu apliecinoša dokumenta kopiju par resertifikācijas procesa apmaksu.

13.4. Fotogrāfiju 3x4 cm – 2 gb. ( krāsainu un ne vecāku par 2 gadiem).

14. SPA speciālistu iesniegtos dokumentus, kā arī sertifikācijas un resertifikācijas materiālus sertifikācijas institūcija glabā 10 gadus.

15. SPA speciālistu sertifikācijas un resertifikācijas kārtībā papildinājumus un grozījumus ar veikt tikai biedrība „Latvijas SPA Asociāciju Savienība”.

spainstitut

Vietas.lv

Ainhoa.lv